Update verkeerssituaties Blitsaerd

Eind 2021 is er een onafhankelijke audit geweest betreffende de verkeersveiligheid van het kruispunt Anne Vondelingweg en Groningerstraatweg. hierbij is ook de de in/uitgang van Blitsaerd mee genomen. De Gemeente, wijkbewoner en wijkpanel hebben verschillende malen afgesproken om de situatie te bekijken knelpunten en zorgen (vanuit de wijk) te bespreken. De gemeente gaat er mee aan de slag en er zijn al enkele concrete acties opgezet. We zullen de ontwikkelingen volgen en posten zodra er nieuwe informatie is. Hieronder het verslag audit verslag vanuit de Gemeente Leeuwarden.

Hierbij de gevraagde belangrijkste bevindingen uit de Audit. Ik heb het kort per onderdeel beschreven.

Verkeerslichten kruising

De audit constateert een hoge snelheid op de kruising en een aantal roodlicht negaties. De reden van de hoge snelheid is omdat de omgeving en kruising wijds oogt.  De roodlichtnegatie ontstaat door de hoge snelheid, waardoor de beslissing om toch door te rijden bij geel vaker voorkomt. Hiervoor zijn meerdere oplossingen voor te bedenken om dit naar beneden te krijgen. 

Een rood licht- snelheidscamera kan zorgen voor een verlaging van snelheid en roodlichtnegatie. Het Ministerie van Justitie is alleen bevoegd om een roodlicht – snelheid camera te plaatsen. Daarom gaat de gemeente bij het Ministerie van Justitie een verzoek indienen voor het plaatsen van zo’n roodlicht – snelheid camera, zowel stad in als stad uit. Gezegd moet worden dat dit niet automatisch leidt tot het plaatsen van de camera’s. We zijn hiervan afhankelijk van de afweging van het Ministerie. Een recente wijziging in de regels, maakt de kans nu wel wat groter dan voorheen.

Verder  gaan we onderzoek doen naar fysieke aanpassingen aan en nabij de kruising:

 • Bushaltes aanleggen vlak na de kruising;

Een langzaam verkeeroversteek toevoegen aan de westzijde van de kruising

Daarnaast zijn de volgende onderdelen geconstateerd in de audit en wat we willen verbeteren:

 • Vroegrijders
 • Bebording aanpassen (50km) stad in;
 • Markering aanpassen op fietspaden, vanwege onduidelijkheid voorrang.

Vroegrijders

Bij het verkeerslicht is geconstateerd dat er zogenaamd “vroeg rijders” zijn onder de fietsers. Dit heeft te maken met de wachttijdvoorspeller, waarbij fietsers vlak voor het aftellen al gaan rijden. Om ongewenste conflicten te voorkomen zijn ontruimingstijden reeds aangepast. Dit houdt in dat er meer tijd zit tussen het einde groen van de ene en begin groen van de andere conflicterende richting.

Bebording aanpassen

De snelheidsbebording (50km/uur) die op de Groningerstraatweg  stad in staan, gaan we voor de opstelvakken plaatsen. Dit verbetert de zichtbaarheid.

Snelheidsbebording 50 km/uur op de Anne Vondelingweg gaan we toevoegen voor de opstelstroken. Hiermee willen we de naderingssnelheid verlagen.

Op de zuidwestelijk zijde van de paralelweg gaan we een verplichte rijrichting toevoegen voor gemotoriseerd verkeer. Nu kan de situatie tot onduidelijkheid leiden tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. We bekijken nog of we recht doorgaand verkeer willen blijven toelaten of dat dit uitsluitend nog rechtsaf de Anne Vondelingweg op mag.

Markering aanpassen

Op de parallelweg aan de Camminghaburen zijde staat een asstreep de bocht om. Deze streep kan voor verwarring zorgen op de voorrangssituatie van de kruising van parallelwegen. Deze gaan we aanpassen naar een heldere vormgeving. Figuratie ervan is afhankelijk van de uitkomst over de definitieve verplichte rijrichting van gemotoriseerd verkeer op de parallelweg aan de andere zijde van de oversteek (Zuidwest zijde).

Daarnaast is diverse markering op de kruising versleten. Deze dient opgehaald te worden. Er wordt gekeken of er extra markering toegevoegd kan worden die kan helpen met het verlagen van de gemiddelde snelheid op de kruising.

Kruising en brug

De audit constateert ook hetgeen wat er ook gemeld is over deze situatie. Het zicht is niet altijd goed door o.a. bebording en er wordt ingehaald op de brug, ondanks de doorgetrokken lijn. Om het inhalen te voorkomen en de snelheid te verlagen zijn er eerste  ideeën voor aanpassing. Zoals: 

 • Markering op de brug aanpassen (vergelijkbaar  Wijbrand de Geestraat; 2 brede rode fietsstroken met daartussen een smalle zwarte rijbaan)
 • Het toevoegen van een trottoir aan de oostzijde van de brug. Daarmee maak je de rijbaan smaller wat een positief effect heeft op de snelheid.  Je voorkomt daarmee niet inhalen op de brug en de fietser kan bij filevorming niet meer langs de auto’s rijden;
 • Een verhoogde (dan wel deels) middengeleider in de as van de rijbaan. Hierdoor wordt het fysiek onmogelijk om in te halen. Nadeel is dat fietsers zich hierdoor opgejaagd kunnen voelen door auto’s die achter hun “kleven”, zoals blijkt uit ervaringen in den lande waar dit concept toegepast is.

Binnen cluster gaan we voor en nadelen van de varianten en mogelijk nog nieuwe varianten in beeld brengen.  Daarbij gezegd dat de brug een complexe situatie is en blijft om verbeteringen door te kunnen voeren.

Miedwei – oversteek Lekkumerweg

De school in Lekkum krijgt een nieuwe locatie. Het lijkt ons beter om in afwachting van de uitkomst van die nieuwe locatie, te bepalen of er een aanpassing  nodig is van de oversteek, of dat we onze focus dan beter ergens anders op kunnen leggen.

Vervolg

 • Uitvraag doen voor flitspaal december 2021
 • Overleg met provincie tweede helft januari over bushalte / oversteek west
 • Analyse voor / nadelen varianten brug t.o.v. huidige situatie
 • Aanpassen bebording kwartaal 1 van 2022
 • Aanpassen markering maart / april 2022 (kan alleen bij droog weer en wat hogere temperaturen)
 • Update flitspaal per mail
 • Nieuw overleg in maart. Douwe Wiebe neem initiatief. Dan in ieder geval bespreken varianten brug, uitkomsten overleg provincie en update flitspalen.

Update 10 januari

Er is een eerste aanzet gedaan m.b.t. de flitspalen. Dit vergt de nodige stappen, voordat er daadwerkelijk bij het ministerie een aanvraag kan indienen. Dit zal op korte termijn gebeuren, door hierover als eerste in gesprek met de politie te gaan. Samen met hen is een plan van aanpak nodig die naar het ministerie moet. Het is even de vraag of in maart al een concrete update hierover te geven is.

Wat betreft de andere punten:

 • Een eerste sessie met ontwerpers en adviseurs over de brug heeft vanochtend plaatsgevonden. Hier gaat komende tijde verder op ingedoken worden;
 • Deze week wordt de opdracht geven voor aanpassing van de bebording. Afhankelijk van de doorlooptijd moet dit eind januari hopelijk doorgevoerd zijn. Ook is dit afhankelijk van eventuele nodige te nemen besluiten zoals een verkeersbesluit. Dat speelt waarschijnlijk  aan de zijde van de Anne Vondelingweg;
 • Markering kan pas wanneer het weer hiervoor geschikt is (min 15 graden en droog weer). Meestal is dit in mei.